Неделя, 21 Юли 2024
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 sabor jpg

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООСЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 18 Юли 2024г. 15:09ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 44, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЕДИНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 07. 2024г. / четвъртък / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
ЗАПОВЕД № 648 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 18 Юли 2024г. 10:51ч.

ЗАПОВЕД

№ 648
гр. Пещера 17.07.2024 г.

В изпълнение на Решение №110/27.06.2024 г. на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.83, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Пещера

НАРЕЖДАМ :

1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Терен за поставяне на зарядно устройство за електро автомобили и три паркоместа в кв.21, ул. „Михаил Такев“ №144 в имот 56277.501.9654 с обща площ 55 кв.м. съгласно утвърдената Схема по чл. 56 от ЗУТ, при начална месечна наемна цена 92,65 лв. без ДДС. Депозит за участие - 9,27 лв. Срок на договора за наем - 10 години.
2. Дата, място и час на провеждане на търга:
На 02.08.2024 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 часа.
3. Утвърждавам тръжна документация включваща:

  • заявление по образец;
  • декларации по образец;
  • проект на договор за отдаване под наем;
  • Извадка от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Пещера.
Продължение...
 
Обявяване на Протокол №РД-10-57.08.07.2024 за разпределение на свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Пазарджик. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 15 Юли 2024г. 09:43ч.

.

Attachments:
Download this file (Протокол №РД-10-57.08.07.20241.pdf)ПРОТОКОЛ2[ ]366 Kb
 
О Б Я В А Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 12 Юли 2024г. 09:12ч.

О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 62а, ал.1, вр. Чл.75 от Закона за водите

СЪОБЩАВА   На засегнатото население, за изменение на разрешително №31520832/10.10.2019г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения.

   Приложение: Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително №31520832/10.10.2019г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения.

   Информация по чл. 62а, ал.1 от Закон за водите, налична в Отдел „Екология “, Община Пещеар на адрес: гр. Пещеар, ул. „Дойранска епопея“№ 17 от 8:30ч. до 17:30ч.

Датата на публикуване на обявата: 12.07.2024г.

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 10 Юли 2024г. 14:07ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Общинска администрация-гр.Пещера Ви информира отново , че заграждения и препятствия около вилните сгради в село „Свети Константин“, община Пещера, направени без съответните строителни книжа, се считат за незаконни и трябва да бъдат премахнати.

Предупреждаваме всички собственици на вилни сгради да предприемат необходимите действия в тази посока.

За разяснения по всички видове строителни дейности можете да получите информация от дирекция „ТСУ,ОС“ в община Пещера или на телефон 0350/62203 и 0894729792 /кметски наместник Апостол Апостолов/.

 
Покана - Обществено обсъждане Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 10 Юли 2024г. 11:53ч.

Обществено обсъждане

 

   Покана относно: обществено обсъждане във връзка с изготвен ЧИ на ОУП на община Пещера за поземлен имот с идентификатор 56277.501.767 по КККР на гр. Пещера.

   Общественото обсъждане ще се проведе в община Пещера /заседателната зала на общински съвет/ на 15.07.2024 г. от 11.00 до 12.00 часа. С документацията, свързана с изготвен ЧИ на ОУП на община Пещера, може да се запознаете посредством настоящата уеб страница: https:// www.peshtera.bg

Писмени мнения и становища могат да се подават до 22.07.2024 г. включително в Центъра за услуги и информация на община Пещера, адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17 или на електронна поща: www.peshtera.bg

 

 
З А П О В Е Д № 640 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 10 Юли 2024г. 00:00ч.

З А П О В Е Д

№ 640

гр.Пещера, 10.07.2024 г.   С оглед осигуряване спокойствието и почивката на жителите и посетителите в село „Свети Константин” през активния летен сезон и на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА.   Н А Р Е Ж Д А М:

   1. Считано от 15 юли до 30 август 2024 година, ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство на територията на село „Свети Константин”, Община Пещера.
   2. Изключение се допуска само за неотложни аварийно-ремонтни дейности.
   3. В срок до 15.07.2024 година задължавам възложителите и строителите на незавършени строежи на територията на село „Свети Константин”, да предприемат необходимите мерки за обезопасяване на строителните обекти, както да почистят и възстановят нарушените в резултат на извършените СМР пътни настилки.
   При констатиране на нарушения ще се образуват административно-наказателни производства срещу виновните лица.
   За ефективно изпълнение на настоящата заповед, за предотвратяване и преустановяване на нарушения са определени следните длъжностни лица:
o Апостол Георгиев Апостолов – тел. за контакти 0894729792
   Същите да поддържат непосредствен контакт с Галина Стоянова - Секретар на Община Пещера, с инж. Румяна Григорова – Директор на дирекция ТСУОС и с Мария Цурева – гл. специалист „Незаконно строителство определяне строителна линия и архив”.
   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Галина Стоянова - Секретар на Община Пещера.
   Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Пещера, във вестник „Родопска искра“ и да се постави на информационното табло на Общинска администрация.
   Копие от заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ
Кмет на Община Пещера

 
У В Е Д О М Л Е Н И Е Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 08 Юли 2024г. 11:36ч.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ПЕЩЕРА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

            Уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че срока за подаване на декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2024-2025 год. е до 31.07.2024 г.

            Образци на заявления и декларации окомплектовани могат да бъдат предоставени в ОСЗ Пещера и Офисите - Брацигово и Батак.

            Необходимо е подадените заявления да бъдат попълнени с всички имоти, които ползвателя/собственика ще ползва през стопанската година с оглед пълнота на предварителните регистри.

            Промени в предварителните регистри могат да се правят до 15.08.2024 г. като се отстраняват грешки и непълноти или се вписват нови обстоятелства.

                                                                        ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

                                                                        ГР. ПЕЩЕРА

 
НОВИНА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 05 Юли 2024г. 11:16ч.

   Одобрен за финансиране е проекта на Община Пещера за повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в селата Радилово и Капитан Димитриево, по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

   Община Пещера разработи проекта в контекста на възможностите за отговор на климатичната криза, за намаляване разходите за енергия, за създаване на работни места, за подобряване качеството на въздуха, за намаляване емисиите на парникови газове и повишаване качеството на живот на гражданите.

   Проектът е на стойност 708 652,54 лв. и предвижда в рамките на една година да се подмени уличното и парково осветление в двете села със светодиодно (LED), както и изграждане на система за автоматизирано управление и мониторинг на осветлението.

   Основните цели на проекта са да се подобрят условията на живот на населението и да се намали потреблението на енергия, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на Община Пещера.

   С реализацията на проекта ще се осигури безопасна и комфортна светлинна среда през тъмната част на денонощието за местните жители и посетители на населените места. Това не само ще подобри качеството на живот, но и ще повиши безопасността на движение по улиците.

 
Обявяване на Протокол № РД-10-54/28.06.2024 г. за разпределение на свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Пазарджик. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 02 Юли 2024г. 08:41ч.

02.07.2024г.

Attachments:
Download this file (Protokol.pdf)ПРОТОКОЛ[ ]1473 Kb
 
ОБЯВА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 26 Юни 2024г. 08:44ч.

Плащания на членовете на СИК за избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 
   Община Пещера уведомява, че плащанията на възнагражденията на членовете на СИК за избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. ще започнат на 27.06.2024г. (четвъртък) на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 от 09.00 часа до 12.30 часа и от 14.00 часа до 17.15 часа.
Членовете на СИК е необходимо да представят удостоверение от РИК и лична карта.

 
ЗАПОВЕД - № 514 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 25 Юни 2024г. 00:00ч.

ЗАПОВЕД

        № 514

             гр. Пещера 24.06.2024 г.

В изпълнение на Решение №98/30.05.2024 г., Решение №99/30.05.2024 г., Решение №100/30.05.2024 г., Решение №103/30.05.2024 г., Решение №102/30.05.2024 г. и Решение №101/30.05.2024 г. Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1и чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47 и чл.55, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, и чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера,

НАРЕЖДАМ :

           1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост:

         1.1.Поземлен имот с идентификатор 36124.501.477 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Капитан Димитриево   одобрени със Заповед № РД-18-1634/20.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1000 кв.м., последно изменение КККР, засягащо поземления имот е от 05.04.2024 г., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 36, парцел ІІІ, адрес на имота: ул. „Никола и Атанас Илиеви“. Граници и съседи на имота: 36124.501.476, 36124.501.478, 36124.501.2519, 36124.38.1, актуван с АОС №1146/18.03.2024 г. Начална тръжна продажна цена 19000.00 лв. без ДДС, върху която се начисляват съответните местни данъци и такси. Депозит за участие 1900.

       1.2.Поземлен имот с идентификатор 35124.501.478 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитан Димитриево, одобрени със Заповед № РД-18-1634/20.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 1024 кв.м., последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 05.04.2024 г., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 36, парцел ІІ, адрес на имота: ул. „Никола и Атанас Илиеви“. Граници и съседи на имота: 36124.38.1, 36124.38.466, 36124.501.2519, 35124.501.477, 36124.501.480, 36124.529.73, актуван с АОС №1147/18.03.2024 г. Начална тръжна продажна цена 19400.00 лв., върху която се начислява ДДС съответните местни данъци и такси. Депозит за участие 1940 лв.

     1.3.Поземлен имот с идентификатор 36124.501.480 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитан Димитриево, одобрени със Заповед № РД-18-1634/20.09.2028 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 10-18 кв.м., последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 05.04.2024 г., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 36, парцел І. Граници и съседи на имота 36124.501.2519, 36124.501.2545, 36124.501.478, 36124.529.73, 36124.529.74, актуван с АОС №1148/18.03.2024 г. Начална тръжна продажна цена 19300.00 лв., върху която се начислява ДДС и съответните местни данъци и такси. Депозит за участие 1930 лв.

       2. Откривам процедура за учредяване право на строеж за изграждане на:

       2.1. Гараж №220, с площ 24 кв.м. в УПИ І, кв.202 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.504.447), ул. „Иглика“ местност кв. „Луковица“ гр.Пещера, съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при граници и съседи на имот поземления имот: 56277.504.9638, 56277.504.9600, 56277.504.9647, 56277.504.452, 56277.504.451, 56277.504.448, 56277.504.9617. Начална тръжна цена 1056.00 лв., без ДДС и съответните местни данъци и такси. Депозит за участие 105 лв.

         2.2. Гараж №217, с площ 24 кв.м. в УПИ І, кв.202 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.504.447), ул. „Иглика“ местност кв. „Луковица“ гр.Пещера, съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при граници и съседи на имот поземления имот: 56277.504.9638, 56277.504.9600, 56277.504.9647, 56277.504.452, 56277.504.451, 56277.504.448, 56277.504.9617. Начална тръжна цена 1056.00 лв., без ДДС и съответните местни данъци и такси. Депозит за участие 105 лв.

         2.3. Гараж №216, с площ 24 кв.м. в УПИ І, кв.202 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.504.447), ул. „Иглика“ местност кв. „Луковица“ гр.Пещера, съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при граници и съседи на имот поземления имот: 56277.504.9638, 56277.504.9600, 56277.504.9647, 56277.504.452, 56277.504.451, 56277.504.448, 56277.504.9617. Начална тръжна цена 1056.00 лв., без ДДС и съответните местни данъци и такси. Депозит за участие 105 лв.

3. Дата, място и час на провеждане на търговете: 12.07.2024 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 часа.

4. Определям документи за участие в търговете:      

4.1.Заявление за участие по образец.

4.2. Удостоверение за актуално състояние за юридическите лица и ЕТ, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК) изписан на плика, с който се подават документите за участие.

          4.3. Документ за внесен депозит за участие в публичните търгове с явно наддаване.

           4.4. Документ за закупени тръжни книжа.

           4.5. Декларациипо образец съгласно тръжните документи:

             - декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически и юридически лица;

           - декларация за оглед на обекта, премет на търга.

             4.6. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, издадено до 30 дни преди датата на търга.

             7.7. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.

Когатов заявлението по образец участникът търговец е посочил ЕИК, той може да не представя документите по точка 3.2. и 3.3.

           5. Утвърждавам тръжна документация, която може да се закупува след публикуване на обявата от Центъра за административно обслужване, до 16:00 ч. на 11.07.2024 г. – 30.00 лв.

6. Крайният срок за подаване на документите за участие в търга е до 17:00 ч. на 11.07.2024 г.в Центъра за административно обслужване.

7. Депозитите за участие в търговете за продажба на поземлените имоти се внасятпо сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.

Депозитите за участие в търговете за отстъпено право на строеж за изграждане на гаражи да се внасят в касата на Община Пещера - стая №1 на ІІ етаж в сградата на Община Пещера.

8. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилия участник.

9. Определям стъпка за наддаване 5% от началната тръжна продажна цена.

10. Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №1, първи етаж на Общинска администрация от 10:00 до 12:00 часа.

11. Определям състав на комисията по провеждането на търговете:

            ............................................................................................................................

12. Условията на търговете, началната цена и срока за подаване на заявленията за участие да се публикуват в местен ежедневник и на интернет страницата на Община Пещера.

13.Препис-извлечение от настоящата заповед да се постави на информационното табло на Общинска администрация и на видно място в кметство с. Радилово и кметство с. Кап. Димитриево в три дневен срок от издаването.

14. За резултата от търговете комисията съставя протокол в 3 – дневен срок от датата на неговото провеждане.

15. Договорът за продажбасъс спечелилия участник да се сключи при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

16. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

ГЪЛЪБИНА КАРАМИТРЕВА /П/

За Кмет на Община Пещера

                Съгласно Заповед №500/19.06.2024 г.

 
ЗАПОВЕД № 502 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 21 Юни 2024г. 11:01ч.

З А П О В Е Д

№ 502

Гр.Пещера 19.06.2024год.

            Като взех в предвид разпоредбата на чл.4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

1.Забранявам къпането, плуването и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи – язовири, канали, водоеми, реки и други водохранилища на територията на община Пещера.

2.Къпането и плуването на територията на общината може да се извършва само на охраняеми водни площи, обезопасени и оборудвани в съответствие с изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, и басейните за обществено ползване.

3.Да не се пускат в експлоатация плавателни съдове, които нямат необходимото разрешително.

4.Лицата, нарушаващи разпоредбите на настоящата заповед носят административнонаказателна отговорност по чл.31 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.

5.Актовете за установяване на административни нарушения да се съставят от секретаря на Общинската комисия по водноспасителна дейност.

6.Установените с настоящата заповед забрани да се сведат до знанието на населението на община Пещера чрез поставянето й на интернет страницата на Община Пещера и по друг подходящ начин. Копия от заповедта да се поставят на видни места в Кметство Радилово и Кметство Кап. Димитриево.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

Копие от заповедта да се връчи на: Секретаря на Община Пещера и на определения с настоящата заповед актосъставител за сведение и изпълнение и да се класира в трудовото му досие. Копие от заповедта да се изпрати на кметовете на кметства в Община Пещера за изпълнение.

                      

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/

Кмет на Община Пещера

 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 21 Юни 2024г. 09:21ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 44, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 06. 2024г. / четвъртък / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
ЗАПОВЕД № 494 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 17 Юни 2024г. 00:00ч.

ЗАПОВЕД

№494

Гр.Пещера 14.06.2024 г.

            Във връзка с Писмо с вх.№24-40-10/11.06.2024 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Пазарджик относно определяне на етапа „восъчна зрялост” на посевите, засети с житни култури в област Пазарджик, на основание чл.4, ал.4 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

І. Обявявам настъпването на „восъчната зрялост” на посевите, засети с житни култури, считано от 15.06.2024 г.

ІІ. Определям мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на община Пещера:

1.Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на „восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата и изораването на стърнищата.

2.Забранявам изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слоговете, крайпътни ивици и други площи.

3.Забранявам извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи през периода от „восъчна зрялост” до прибиране на реколтата.

3.1.При аварийни ситуации се допуска извършване на дейностите по т.3 след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

Продължение...
 
ЗАПОВЕД № 493 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 14 Юни 2024г. 09:40ч.

ЗАПОВЕД

№ 493

гр. Пещера13.06.2024 г.

      В изпълнение на Решение №614/26.09.2023 г. на Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1от Закона за общинската собственост, чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

                

        1. Откривам процедура за провеждане на публичeн търг с явно наддаване за             продажба на използвани строителни изделия – употребявани гранитни павета със среден размер 10/10/10 см за количество от 1443 тона, при начална цена 183 261 лв.без ДДС.

   2. Определям дата, място и час за провеждане на търга - 05.07.2024 г., стая № 5, I етаж на общинска администрация от 14.00 часа.    

Продължение...
 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 13 Юни 2024г. 09:31ч.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

във връзка с чл. 15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната сред

   На основаниечл.15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Пещераосигурява обществен достъп на Решение № ПК-13-ЕО/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ-Пазарджик, с характер: „да не се извършва екологична оценка“ на Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Пещера за имоти с идентификатор 56277.1.592, 56277.1.840 по КККР град Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: Община Пещера.

Приложение:

Информация по чл. 15, т.1 от Наредбата за ЕО, налична в Отдел „Екология “, Община Пещеар на адрес: гр. Пещеар, ул. „Дойранска епопея“ № 17 от 8:30ч. до 17:30ч.

Датата на публикуване на обявата: 13.06.2024г.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 04 Юни 2024г. 14:11ч.

СЪОБЩЕНИЕ

           Общинска администрация Пещера уведомява всички граждани, че в периода от 06.06.2024г., след 20:00 часа започва дезакаризационна обработка на външни площи срещу кърлежи и комари на територията на Община Пещера.

            Третирането на площите ще се извършва при благоприятни метеорологични условия.

В третираните зони ще бъдат поставяни указателни табели с информация за гражданите.

От администрацията призовават жителите на територията на общината да ограничат достъпа на деца до обработените площи.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 04 Юни 2024г. 14:10ч.

Община Пещера уведомява всички собственици на пътни превозни средства с животинска тяга – каруци, че на 13.06.2024г. от 10.00ч, в.“ Широките ливади“ до стадион Пещера, ще се проведе съвместна проверка с РУ Полиция, за техническото състояние на каруците - необорудвани и нерегистрирани съгласно Закона за движение по пътищата.

 
ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ! Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 03 Юни 2024г. 11:37ч.

eye

„ ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ! "

Информационна кампания и безплатни очни прегледи за хора с диабет

Българска Асоциация Диабет, Очна болница “Луксор” Пловдив и Байер България ЕООД инициират кампания за диагностика и превенция на очните заболявания за хора с диабет под надслов „ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!“. Кампанията има за цел да информира за най-разпространените очни заболявания свързани с диабета и ключовото значение на профилактиката, грижата за очите и ранната диагностика. Офлтамологичните проблеми при хора с диабет понякога се неглижират, а това може да доведе до усложнения и слепота. Колкото по-рано се диагностицират очните увреждания, толкова по-успешно е лечението им, поради което при пациенти с диабет е необходимо периодично да се извършва скрининг и очен преглед.

Хората с диагноза диабет ще имат възможност да направят профилактичен очен преглед от медицински специалисти (офталмолози) в оборудван мобилен кабинет. Прегледите ще са безплатни и ще бъдат проведени на 11.06.2024 г. /вторник/ между 9.00 и 16.30 часа в гр. Пещера - централната градска част (железен град), без предварително записване като възрастните хора ще са с предимство. Офталмолозите от очна клиника Луксор ще предоставят и информация за най-честите очни заболявания при хора с диабет, какви са симптомите им, колко често се препоръчва профилактика на очите

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069