Неделя, 21 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общински съвет Актуална информация
Актуална информация
ЧЕСТИТ 24 МАЙ! Печат Е-поща
Общински Съвет - Актуална информация
Четвъртък, 23 Май 2024г. 14:56ч.

Уважаеми дейци на просветата и културата,

Уважаеми съграждани,


    Приемете моите най-сърдечни поздрави по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май!
    Ден, в който честваме святото дело на Първоучителите Кирил и Методий, празника, докосващ всяко българско сърце със своята духовна светлина и сила. Ден, в който всеки българин с гордост може да каже, че„ и ний сме дали нещо на светът и на вси словене книга да четат".
    Днешният светъл ден ни дава повод да изразим своето уважение и признателност към българските учители, творци и културни дейци. Обръщам се с благодарност към всички Вас - просветни и културни дейци, за всеотдайните грижи, които полагате за обучението и възпитанието на нашите деца, за опазването на българските народни традиции и култура.
    Пожелавам Ви вдъхновение и успехи, творчески и лични постижения!

Честит празник!

С уважение,

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 
ПРОТОКОЛ Печат Е-поща
Общински Съвет - Актуална информация
Вторник, 02 Април 2024г. 09:10ч.

От проведеното заседание на Временната комисия за проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и провеждане на процедурата, проведено на 14.03.2024г.

Днес 14.03.2024г, в изпълнение на Решение № 20/21.12.2023г., Временната комисия за проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пещера за мандат 2020-2024 и Окръжен съд - Пазарджик за мандат 2024-28г.в състав:

Председател: Кристина Диманина
Членове:
1. Теодора Илиева
2. Али Мюмюнов
3. Георги Стоилов
4. Валентина Станкова
5. Зехра Алиш
Г-н Стефан Балабанов отсъства по уважителни причини.

проведе отрито заседание при следния дневен ред:

1. Изслушване по чл.68а, от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ на кандидатите за Районен съд- Пещера и Окръжен съд- Пазарджик за мандат 2024-2028г.
От подалите заявления на изслушването се явиха всички.
Изслушването се проведе в 17:30ч., в залата на Общински съвет- Пещера.

На кандидатите на съдебни заседатели за Районен съд- Пещера, както следва:
1. Петя Димитрова Миразчиева
2. Ева Борисова Исаева
3. Атанас Димитров Симетчиев

На кандидатите на съдебни заседатели за Окръжен съд - Пазарджик, както следва:
1. Атанаска Николова Дамянова

Комисията одобри окончателно следните кандидати за съдебни заседатели
• за Районен съд- Пещера:
1. Петя Димитрова Миразчиева
2. Ева Борисова Исаева
3. Атанас Димитров Симетчиев

• За Окръжен съд – Пазарджик
1. Атанаска Николова Дамянова
Гласували членове на комисията:
ЗА:6
Против: няма
Въздължали се:няма
Поради изчепване на дневния ред заседанието беше закрито.

 
Списък Печат Е-поща
Общински Съвет - Актуална информация
Сряда, 13 Март 2024г. 10:53ч.

НА КАНДИДАТИТЕ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ПЕЩЕРА И ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК ЗА МАНДАТ 2024 - 2028г.

• за Районен съд- Пещера:
1. Петя Димитрова Миразчиева
2. Ева Борисова Исаева
3. Атанас Димитров Симетчиев

• За Окръжен съд – Пазарджик
1. Атанаска Николова Дамянова

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Общински Съвет - Актуална информация
Сряда, 24 Януари 2024г. 16:29ч.

Удължава се срокът за кандидатстване за съдебни заседатели

   Общински съвет Пещера откри процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Пещера и Окръжен съд- Пазарджик, мандат 2024г.-2028г.


    Срокът за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пещера и за Окръжен съд – Пазарджик, определен от Временната комисия по чл.68 ал.1 от ЗСВ, е удължен до 23.02.2024г. /петък/.

   Документите се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 часа в Деловодството на Общински съвет – Пещера, в сградата на Община Пещера.

 
Съобщение за откриване на процедура за съдебни заседатели Печат Е-поща
Общински Съвет - Актуална информация
Четвъртък, 21 Декември 2023г. 16:49ч.

В изпълнение на Решение № 20 /21.12.2023г., Общински съвет Пещера открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Пещера и Окръжен съд- Пазарджик, мандат 2024г.-2028г. при следните условия за нейното провеждане:


1. Кандидатите за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. са на възраст от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Пещера, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Пещера;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. не страдат от психически заболявания;
1.6. не са съдебни заседатели в друг съд;
1.7. не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Пещера;
1.8. не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд - Пещера;
1.10. не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Утвърждава образци на документи, както следва:
2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (приложение №1)
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение №2);
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение №3);
2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4,);
2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5).

3. В срок до 23.01.2024г., кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пещера и Окръжен съд Пазарджик подават в деловодството на Общински съвет - Пещера документите по т.2. от настоящото решение, към което прилагат следните документи:


3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4. мотивационно писмо;
3.5. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

II. Временна комисия за проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и провеждане на процедурата в състав:


Председател: Кристина Диманина
Членове:
1. Теодора Илиева
2. Али Мюмюнов
3. Георги Стоилов
4. Валентина Станкова
5. Стефан Балабанов
6. Зехра Алиш


1. Задачи на Временната комисия :
1.1. Да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пещера и Окръжен съд- Пазарджик и изготви доклад и списък на допуснатите кандидати;
1.2. Да публикува на интернет страницата на Община Пещера и Общински съвет - Пещера, списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по т. I.3.5. от настоящото решение, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт. Най-малко 10 на сто от лицата, които са включени в Списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности;
1.3. Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат;
1.4. Да проведе, в свои открити заседания, изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на т. I.1. от настоящото решение, и състави доклад за протичането му и протокол за изслушването, които да публикува на интернет страницата на Община Пещера, Секция Общински съвет – Пещера;
1.5. Да внесе в Общински съвет - Пещера доклада и протокол от изслушването с проект за решение - предложение за определяне на кандидатите за съдебни заседатели при Районен съд – Пещера и Окръжен съд- Пазарджик за мандат 2024 г. - 2028 г. в 7-дневен срок преди гласуването.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение №1- заявление за кандидатстване за съдебен заседател;
2. Приложение №2 - декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ;
3. Приложение №3 - декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ;
4. Приложение №4 - писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ;
5. Приложение №5 - данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ.

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

Attachments:
Download this file (prilozhenie-1.doc)prilozhenie-1.doc[ ]36 Kb
Download this file (prilozhenie-2.doc)prilozhenie-2.doc[ ]27 Kb
Download this file (prilozhenie-3.doc)prilozhenie-3.doc[ ]26 Kb
Download this file (prilozhenie-4.doc)prilozhenie-4.doc[ ]25 Kb
Download this file (prilozhenie-5.doc)prilozhenie-5.doc[ ]25 Kb
 
« НачалоПредишна123456СледващаКрай »

Страница 1 от 6


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069