Неделя, 21 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общински съвет Проекти на норм.документи
Проекти на Наредби
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Печат Е-поща
Общински Съвет - Проекти на Наредби
Сряда, 21 Февруари 2024г. 17:03ч.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПЕЩЕРА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПЕЩЕРА ЗА МАНДАТ 2023-2027г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 21/25.01.2024Г.

М О Т И В И
От Васил Тодоров Филев – Председател на Общински съвет – Пещера
към изготвения проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2023-2027г.,приет с Решение № 21/25.01.2024г.

I. Причини, които налагат приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера.
Във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), обнародвани в ДВ, бр.8/26.01.2024г., които влизат в сила от 01.02.2024г., и промените относно излъчването на откритите заседания на ОбС и на Комисиите на ОбС в реално време в Интернет чрез интернет страницата на Общинския съвет или на Общината, които влизат в сила от 01.07.2024г., се налага актуализация на нормите на Правилника.
II. Цели, които се поставят с предложения изменения и допълнения:
Целта, която се преследва с новите текстове е съобразяването им със законите в България, осигуряват законосъобразното провеждане на заседанията на Общински съвет - Пещера.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият правилник.
За прилагането на изменението и допълнението на Правилника, не са необходими допълнителни финансови средства.

IV. Очаквани резултати от прилагането.
В резултат на приемане на измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Пещера се очаква да се подобри организацията и работата на съвета.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз.
Предложеното изменение и допълнение на Правилника е в съответствие с европейското законодателство.

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Общински съвет - Пещера www.peshtera.bg, Общински съвет - Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2023-2027г.
Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или подавани в писмен вид в Общински съвет - Пещера - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея" № 17.

ВНОСИТЕЛ:
Васил Филев
Председател на Общински съвет – Пещера

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2023-2027г., приет с Решение № 21 от 25.01.2024г. на Общинския съвет – Пещера

§1. В Чл. 37, ал. 1 се създава изречение второ: „Когато определени категории информация са защитени със закон или публичното оповестяване би накърнило добрите нрави, обществения морал или правата и законните интереси на правните субекти, то публично ще се оповестяват единствено решенията на комисиите чрез публикуването им на интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет";

§2. В Чл. 38, ал. 1 се създава изречение трето: „Дневният ред за всяко предстоящо заседание на комисиите и материалите за него се публикуват на интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет, в отворен формат, позволяващ директното извличане на текстовата информация и/или в машинночетим отворен формат";

§3.В Чл. 38, ал. 4 се създава изречение второ, в сила от 01.07.2024г.: „Заседанията на комисиите се излъчват в реално време в интернет, чрез интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет, като записите от заседанията се съхраняват на интернет-страницата на Община Пещера за срока на мандата";

§4. В Чл. 41 се създава нова алинея 4: „Протоколът от всяко заседание на комисията се публикува на интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет в отворен формат, позволяващ директното извличане на текстовата информация и/или в машинночетим отворен формат";

§5. В Чл. 43 се създава нова алинея 5: „Дневният ред за всяко предстоящо заседание на Общинския съвет и материалите за него се публикуват на интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет, в отворен формат, позволяващ директното извличане на текстовата информация и/или в машинночетим отворен формат";

§6. В Чл. 43А, в ал. 1 се създава изречение второ: „В гласуването могат да вземат участие и общински съветници, които са в командировка или са на лечение";

§7.В Чл. 43А, ал. 5 се допълва: „Решенията, взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2, се обявяват публично и чрез публикуване на интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет";

§8. В Чл. 43А се създава нова алинея 6: „При публичното оповестяване на изискуемата от ЗМСМА информация и документи се спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД по отношение на физическите лица (заявители, страни, участници), встъпили в правоотношения с Общинския съвет, постоянните комисии, общинските съветници и Председателя, както и други органи на местната власт";

§9. В Чл. 46, ал. 5 се допълва: „Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично и чрез публикуване на интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет";

§10.Чл. 47 се променя, в сила от 01.07.2024г.: „Всяко открито заседание на Общинския съвет се излъчва в реално време в интернет, чрез интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет, като записите от заседанията се съхраняват на интернет-страницата на Община Пещера за срока на мандата";

§11.Чл. 65, ал. 5 се допълва: „Протоколът се публикува на интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет в отворен формат, позволяващ директното извличане на текстовата информация и/или в машинночетим отворен формат";

§12. В Чл. 66 се създава нова алинея 2: „Актовете на Общинския съвет се разгласяват на населението на Община Пещера в срока по ал. 1 чрез средствата за масово осведомяване, чрез публикуване на интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет, както и по друг начин, определен в Правилника. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на Общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на Общинския съвет се обнародват в „Държавен вестник", когато това е предвидено със закон";

§13. В Чл. 67 се създава нова алинея 2: „В Общинския съвет се създава и поддържа публичен електронен регистър на питанията и отговорите към тях. Питанията и отговорите към тях се публикуват на интернет-страницата на Община Пещера, секция Общински съвет, в отворен формат, позволяващ директното извличане на текстовата информация и/или в машинночетим отворен формат".

 

Васил Филев

Председател на Общински съвет- пещера

 
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Печат Е-поща
Общински Съвет - Проекти на Наредби
Вторник, 21 Ноември 2023г. 16:40ч.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПЕЩЕРА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПЕЩЕРА ЗА МАНДАТ 2023-2027г.

М О Т И В И


От Васил Тодоров Филев – Председател на Общински съвет – Пещера
към изготвения проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2023-2027г.


І. Причини, които налагат приемането на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация-Пещера за мандат 2023-2027г.:

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.
ІІ. Цели, които се поставят:
Първа цел, която се поставя с настоящото предложение, е основният нормативен документ, който регламентира организацията и дейността на общинския съвет, да бъде приет по всички административно-производствени правила, съгласно Закона за нормативните актове и АПК.
В резултат на приемане на Проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се подобри организацията и работата на съвета.

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Предлаганият проект на правилник не предполага осигуряването на финансови средства от бюджета на Общината, извън регламентираните в действащия досега правилник и ЗМСМА.
ІV. Очаквани резултати от прилагането на предлагания нормативен документ.
Очакваните резултати са свързани с осигуряване на условия за нормалното функциониране на Общинския съвет като орган на местното самоуправление при спазване на принципа за достъпност и публичност, прокламиран в чл. 12, ал. 1 от АПК, който изисква административният орган да осигури публичност, достоверност и пълнота на информацията в административното производство.
V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект на подзаконов нормативен акт е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.
На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Общински съвет - Пещера www.peshtera.bg, Общински съвет - Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2023-2027г.
Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или подавани в писмен вид в Общински съвет - Пещера - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея" № 17.

ВНОСИТЕЛ:
Васил Филев / п/
Председател на Общински съвет – Пещера

 

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПЕЩЕРА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПЕЩЕРА ЗА МАНДАТ 2023-2027г.
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Продължение...
 
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ.2 ОТ ЗМСМА Печат Е-поща
Общински Съвет - Проекти на Наредби
Понеделник, 18 Април 2022г. 15:53ч.

Проект на Правилник
за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПЕЩЕРА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-ПЕЩЕРА /Приет с Решение № 21 от 30.01.2020г. на Общински
съвет- Пещера изм. и доп. с Решение № 169/26.11.2020г.на Общински съвет- Пещера

На основание чл. 26, ал.3 от Закона за нормативните актове Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Пещера , секция „Общински съвет", подсекция „Проект за нормативни актове", като заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становище по проекта в 30 (тридесет) дневен срок от публикуването му на следния мейл адрес : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Attachments:
Download this file (МОТИВИ.docx)МОТИВИ[ ]23 Kb
Продължение...
 
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ.2 ОТ ЗМСМА Печат Е-поща
Общински Съвет - Проекти на Наредби
Понеделник, 20 Септември 2021г. 15:38ч.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Стоян Георгиев Радин и Илиян Тодоров Петров
общински съветници в Общински съвет- Пещера

За Изменение и допълнение на Наредба за символиката на Община Пещера и Правилника за удостояване със званието „почетен гражданин на Община Пещера

На основание чл. 26, ал.3 от Закона за нормативните актове Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Пещера , секция „Общински съвет", подсекция „Проект за нормативни актове", като заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становище по проекта в 30 (тридесет) дневен срок от публикуването му на следния мейл адрес : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в деловодството на Общински съвет- Пещера, ул. „Дойранска епопея" № 17.

 
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ.2 ОТ ЗМСМА Печат Е-поща
Общински Съвет - Проекти на Наредби
Вторник, 27 Октомври 2020г. 16:23ч.

МОТИВИ

От Д-р Николай Йорданов Пенев– Председател на Общински съвет – Пещера

към изготвения проект на Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПЕЩЕРА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПЕЩЕРА /Приет с Решение № 21 от 30.01.2020г. на Общински съвет- Пещера/

Причини, които налагат приемането му:

В основният закон, който регламентира дейността на Общински съвет Пещера, като органа на местно самоуправление на територията на Община Пещера, се приеха промени, които налагат регламентирането на нови правила за свикването и провеждането на заседания на Общинския съвет и неговите Комисии при определени форсмажорни обстоятелства.
В ДВ бр. 70/ 07.08.2020 г. са обнародвани промени в ЗМСМА. Създаден е нов чл.28a свързан с работата на общинските съвети при обявени извънредно положение. бедствено положение, извънредна епидемична обстановка и кризисна ситуация, засягащи територията на съответната община или части от нея.
Новата правна норма задължава общинските съвети да определят условията и реда за свикване и провеждане на заседания на постоянните комисии и на общинския съвет в тези ситуации. Това налага заседанията да могат да се провеждат от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигури пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка, а при липса на такава възможност — чрез неприсъствено гласуване.

Цели, конто се поставят:
- Привеждане на Правилника в съответствие с националното законодателство;
- Създаване на ясни правила за работа при обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация като се цели да се опази в най-голяма степен здравето и живота както на общинските съветници, така и на други лица, участващи в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на правилника.

По изложените по-горе причини, налагащи приемането на изменение на Правилника, за постигане на поставените цели, следва да се обсъди и необходимостта от финансиране на техническото обезпечаване на сочения начин за провеждане на заседанията. Финансови средства ще са необходими в случай, че се използва многофункционален софтуер, даващ по — добри възможности за работа. При използване обаче на популярни на пазара приложения за електронна комуникация в реално време, в т.ч. за аудио или видеоконферентна връзка, съвместими с масовите електронни смарт-устройства с каквото разполага всеки от съветниците, финансови средства за обезпечаване работата на съвета и комисиите, няма да са необходими.

Очаквани резултати от прилагането на правилника.
В резултат на приемане на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се подобри организацията на работата на съвета при форсмажорни обстоятелства.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документът, подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури, с оглед на задоволяване на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.
Предлаганите промени кореспондират с регламенти на Европейския парламент, относими към електронната идентификация и надеждното взаимодействие по електронен път между гражданите , предприятията и публичните органи, поради което е в съответствие с правото на Европейския съюз.


На основание чл. 26, ал.3 от Закона за нормативните актове Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Пещера , секция „Общински съвет“, подсекция „Проект за нормативни актове“, като заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становище по проекта в 30 (тридесет) дневен срок от публикуването му на следния мейл адрес : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 Вносител:

д-р Николай Пенев

Председател на Общински съвет- Пещера

 

ПРОЕКТ!

Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПЕЩЕРА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПЕЩЕРА

& 1. Създава се нов чл. 37а със следното съдържание:
„Чл. 37а.(1). При наличие на обстоятелствата по чл.28a, aл.l ЗМСМА, председателя на O6C свиква заседание Постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(2). В случаите по ал.1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание на ПК от разстояние чрез видеоконференция, председателят на O6C може да свика заседание на ПК от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг по друг начин, осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(3). За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на засядания по чл.1 и 2. общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл
т.1. При провеждане на заседания на ПК чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка за кворум чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанието се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на O6C осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако O6C реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
т.2. При провеждане на заседание на ПК чрез неприсъствено приемане на решения , на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати до служебния имейл попълнен формуляр в електронно писмо до електронния адрес на Общински съвет Пещера : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , в което посочва начина по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на ПК. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявени начина, по който са гласували по проектите за решения , се прилагат към съставения протокол на заседанията на ПК с взетите неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на ПК се удостоверяват с подписа на председателя на ПК и протоколиста.
(4). При провеждане на заседания по ал.1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на ОбС.
(5). Решенията, взети на заседанията по ал.1 и 2 с обявяват публично чрез публикуване на протоколите на ПК на интернет страницата на ОбС.

& 2. Създава се нов чл. 44а със следното съдържание:
„Чл. 44а.(1). При наличие на обстоятелствата по чл.28a, aл.l ЗМСМА, председателя на O6C свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(2). В случаите по ал.1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на O6C може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг по друг начин, осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(3). За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на засядания по чл.1 и 2. общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл
т.1. При провеждане на заседания чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка за кворум чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанието се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на O6C осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако O6C реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
Т.2. При провеждане на заседание чрез неприсъствено приемане на решения , на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати до служебния имейл попълнен формуляр в електронно писмо до електронния адрес на Общински съвет Пещера : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , в което посочва начина по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявени начина, по който са гласували по проектите за решения , се прилагат към съставения протокол на заседанията с взетите неприсъствени решения.
(4). При провеждане на заседания по ал.1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на ОбС.
(5). Решенията, взети на заседанията по ал.1 и 2 с обявяват публично.

& 3. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му.

 

 
« НачалоПредишна123СледващаКрай »

Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069