Неделя, 21 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ
BG-RRP-1.009-0014-C01

BANER BG RRP 1009 0014 C01Предложение за изпълнение на инвестиция Печат Е-поща
Проекти - BG-RRP-1.009-0014-C01

Предложение за изпълнение на инвестиция:
„Изграждане на съвременен младежки център – ключов фактор за личностното развитие и повишаване пригодността за заетост на младите хора в Община Пещера“

 


Кметът на Община Пещера – г-н Йордан Младенов подписа Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-1.009-0014-C01 от 10.01.2024г. с Изпълнителна агенция „Програма за образование“, определена да изпълнява функции на Структура за наблюдение и докладване (СНД) по инвестициите по стълб 1 „Иновативна България“ по Плана за възстановяване и устойчивост за изпълнение на проект „Изграждане на съвременен младежки център – ключов фактор за личностното развитие и повишаване пригодността за заетост на младите хора в Община Пещера“
Предложението за изпълнение на инвестиции обхваща изграждането и устойчивото функциониране на съвременен младежки център в гр. Пещера, който занапред да бъде ключов фактор за личностно развитие и повишаване пригодността за заетост на младите хора в Община Пещера. В тази връзка, чрез младежкия център като един модерен, мултифункционален център, предлагащ широк спектър младежки дейности на територията на общината ще бъдат адресирани идентифицираните проблеми и нужди на учениците и младежите в посока подобряване на личностното им развитие и пригодността им за заетост, в унисон със съвременните тенденции в Европа и в България, включително и местни такива (в Област Пазарджик и в общината), наблюдавани както на пазара на труда, така и по линия на дигиталната и икономическа трансформация.
Основна цел за създаването и функционирането на младежкия център е осигуряването и ефективното предоставяне на разнообразни дейности, включително международни, и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст от 13 до 29г.

Специфични цели:
• Подкрепа на формирането, развитието и реализацията на учениците и младите хора чрез осигуряването от младежкия център на съвременна материална база и прилагане на иновативни подходи (особено неформално образование) за развиване на компетенции и умения за успешна реализация на пазара на труда
• Създаване и осигуряване на безопасна, включваща, мотивираща среда за учениците и младите хора, подпомагаща тяхното включване и стремеж към личностно и кариерно развитие
• Разработване и реализация от младежкия център на конкретни дейности и политики, насочени към младите хора в посока повишаване на цифровите умения, развиване на предприемаческата грамотност, на общата и финансовата грамотност, развиване на специфични меки умения, които подпомагат социалното включване и пригодността за заетост, включително реализацията на зелени младежки политики и създаването на екологосъобразно поведение сред младите хора
• Поддържане от младежкия център на интереса на учениците и младите хора към образованието и придобиването на нови умения, участие в съвместни инициативи и споделяне на общи ценности с техни връстници, включително участие в национални и международни инициативи
• Определяне като дългосрочен приоритет за развитие на младежкия център на формирането на партньорства между представители на различни заинтересовани страни чрез прилагането на два модела:
- Модела на Четворната спирала - партньорства с представители на наука (образование) – гражданско общество (НПО) – бизнес – администрация, и
- Модела на Триъгълника на знанието на Европейския институт по иновации и технологии – партньорства с представители на наука (образование) – иновации - бизнес.
Включено е и създаването на партньорства между младежкия център и местния бизнес за подпомагане на успешната реализация на младите хора на пазара на труда чрез дейности като менторство, стажуване, обучения, предлагани и реализирани от местни предприемачи.


• Разработване и прилагане от младежкия център на дейности и подходи, даващи възможност за приспособяване на учениците и младите хора към новите условия и възможните промени, както на пазара на труда, така и на съвременните икономически трансформации по линия на дигитализация, декарбонизация и иновации, с цел повишаване на образователния ценз, намаляване на безработицата и повишаване производителността на труда
• Реализиране на обмени на добри практики и организиране на съвместни дейности, както на национално ниво - с Националната мрежа на младежките центрове, така и на европейско ниво - с подобни структури в различни страни-членки на ЕС

В резултат от проекта 450 ученици и младежи ще бъдат обхванати от дейностите в младежкия център; 120 ученици/младежи ще преминат обучения за придобиване или повишаване на цифровите си умения (доказани със сертификат след тест), от така посочените: общо 114 участници (минимум 20% от общата бройка) в дейностите и клубовете ще бъдат представители на уязвими групи, вкл. роми.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 1 775 505.29 лева.
Срокът на изпълнение е 37 месеца.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069