Неделя, 21 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Програма и Отчети на кмета Програма
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА 2023-2027г. Печат Е-поща
Общинска Администрация - Инфо Общ.Администрация

ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА

MАНДАТ 2023-2027г.

    

ВЪВЕДЕНИЕ

 С реализация на поставените цели и приоритети от Програмата за управление на община Пещера за мандат 2019 -2023г., община Пещера видимо се промени – изпълнени бяха редица значими за общността проекти, с които населените места на общината станаха по-чисти, зелени и светли, с реновирани сгради и нови пътища, съвременни училища и детски градини, красив център и квартали.  Като цяло се подобри средата за живот и се създадоха по-добри условия за работа на бизнеса.

Настоящата Програма за управление е естествено продължение на процесите на растеж и динамично съвременно развитие, заложени в предходния стратегически документ за управление на Община Пещера. Гаранция за постигане на устойчивост на изпълнените до момента резултати е продължаване на последователната работа по изпълнение на редица значими за общността ни проекти, които вече започнаха и от които обществото ни изпитва необходимост.  

През следващите четири години, работата на Общинска администрация ще е съобразена с основните европейски, национални и общински стратегически документи на европейско, национално и местно ниво.

Програмата, нейните цели и приоритетите на управление са съобразени с капацитета, правомощията и задълженията на местната власт и на критериите за постижимост, реалистичност, времева и ресурсна обезпеченост.

Програмата за управление съдържа основните управленски принципи, цели и приоритети за срок от четири години. Основа за нейното разработване е предизборната програма на Кмета на Община Пещера - Йордан Младенов, като в нея са включени поетите пред гражданите на община Пещера ангажименти.

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ

 • Върховенство на закона;
 • Ефективно управление;
 • Прозрачност при вземането на решения;
 • Диалог и партньорство с гражданите;
 • Отчетност при изразходването на публичните средства и разпореждането с публични ресурси;
 • Отговорност към правата, сигурността и просперитета на жителите на общината;
 • Ефективност на инвестициите.

 

ЦЕЛ  НА ПРОГРАМАТА

Продължаване на политиките за балансирано и устойчиво развитие на община Пещера, което гарантира развитие на инфраструктурата, разширен достъп до социални услуги за деца и възрастни хора, въвеждане на иновации в образованието, добра бизнес среда, развитие на културно-историческото наследство и младежките политики.

За изпълнение на основната цел на Програмата,  ще бъде  приложен модел на интелигентно управление, което осигурява изпълнението на следните подцели:

-          повишаване на социалната ангажираност, икономически растеж и подобряване на жизнения стандарт на населението;

-          продължаване модернизацията на инфраструктурата в населените места;

-          въвеждане на иновации в образованието;

-          провеждане на активни младежки политики, съобразени с потребностите на обществото;

-          развитие и надграждане на социалните услуги за деца и възрастни хора;

-          чиста околна среда;

-          насърчаване на малкия и средния бизнес, стимулиране на инвестиционните интереси;

-          осигуряване на качествени административни услуги;

-          развитие на културно-историческото наследство и туристическия потенциал на населените места;

-          диалогично, прозрачно и ориентирано към хората управление;

ПРИОРИТЕТИ:

 1. Открито управление, бюджет, администрация
 2. Инфраструктура, проекти, среда за бизнеса
 3. Екология, градска среда и населени места
 4. Социални дейности и младежки политики
 5. Образование и здравеопазване
 6. Култура, спорт и туризъм

 

ПРИОРИТЕТ 1: ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ, БЮДЖЕТ, АДМИНИСТРАЦИЯ

Дейност 1.1.Като част от откритото управление продължаваме активната работа с бизнес, институции, неправителствен сектор и граждани на общината за устойчиво развитие на  Обществения съвет към Кмета на Община Пещера. В тази връзка ще бъде разгърната работата на Обществения съвет по ресори – образование, култура, спорт и включени специалисти от съответните направления.

Срок: 2024г.

Очаквани резултати:Ръководният екип на Общинска администрация е  подпомогнат при формиране и разработване на общински политики в сферата на образованието.

Дейност 1.2. Създаване на механизми от местната власт за по-ефективно участие на гражданите в местното самоуправление. Широко обсъждане и предварителна оценка на въздействието, провеждане на публични дебати и обществени обсъждания.

Срок: постоянен.

Очаквани резултати: По-ефективно участие на гражданите в местното самоуправление. Организиране на публични дебати и обществени обсъждания.

Дейност 1.3.Постигане на добро финансово управление и контрол чрез спазване на принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите.

Срок: постоянен.

Очаквани резултати: Упражнен контрол и финансово управление съобразно принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите.

Дейност 1.4.Ефективно управление на общинската собственост, общинските предприятия и дружества, гарантиращо законосъобразно и целесъобразно разпореждане с общинско имущество. Устойчиво развитие на общинските предприятия и дружества с ефективен мениджмънт и финансова дисциплина за постигане на стабилен икономически растеж.

Срок: постоянен.

Очаквани резултати: Устойчиво развитие на общинските предприятия и дружества с ефективен мениджмънт и финансова дисциплина.

Дейност 1.5. Поддържане на социално приемливи нива на местните данъци и такси. Повишаване на неданъчните приходи в бюджета на общината, базирани на собствените ресурси, което ще позволи по-високи приходи при приемливи данъчни ставки за населението и за бизнеса.

Срок: постоянен.

Очаквани резултати: Повишени неданъчните приходи в бюджета на общината, базирани на собствените ресурси.

Дейност 1.6. Продължаване на политиките за устойчивост на общинския бюджет чрез ограничаване на несъбраните вземания и увеличаване на приходите чрез селекция на просрочените задължения, издаване на актове за установяване на задължения по декларации за просрочени задължения с цел спиране на давностните срокове, предаване на невнесените задължения на частни съдебни изпълнители и НАП за принудително изпълнение, проверки за спазване на разпоредбите на ЗМДТ и отразяването им в облагаемата основа.

Срок: постоянен.

Очаквани резултати:Устойчивост на общинския бюджет чрез ограничаване на несъбраните вземания и увеличаване на приходите чрез селекция на просрочените задължения, издаване на актове за установяване на задължения по декларации за просрочени задължения с цел спиране на давностните срокове, предаване на невнесените задължения на частни съдебни изпълнители и НАП за принудително изпълнение, проверки за спазване на разпоредбите на ЗМДТ и отразяването им в облагаемата основа.

Дейност 1.7. Разширяване обема на административните услуги за по-пълно и качествено административно обслужване.

Срок: постоянен.

Очаквани резултати: Увеличен брой на административните услуги за повишаване на качеството на административното обслужване.

Дейност 1.8.Кандидатстване за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво -  сертификат за качество на цялостно управление.

Срок: 2024г.

Очаквани резултати: Сертификат за качество на цялостно управление на Община Пещера.

Дейност 1.9. Реализиране на проект за широкомащабно разгръщане на цифровата инфраструктура на територията на община Пещера.

Срок: 2023-2027г.

Очаквани резултати: Изградена цифровата инфраструктура на територията на община Пещера.

Дейност 1.10.Участия във въвеждащи и надграждащи обучени за повишаване на професионалната квалификация  на служителите на Общинска администрация.

Срок: постоянен.

Очаквани резултати: Повишена професионална квалификация на служителите.

ПРИОРИТЕТ 2: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОЕКТИ, СРЕДА ЗА БИЗНЕСА

Дейност 2.1. Благоустрояване на централната градска част на Пещера и други публични пространства.

Срок: 2024г. – за централна градска част. През целия период ще се благоустрояват публични пространства.

Очаквани резултати: Модернизирана градска среда.

Дейност 2.2. Реконструкция и реновиране на Пазара в град Пещера.

Срок: 2023-2027г.

Очаквани резултати: Реновирани пространства на Общински пазар.

Дейност 2.3.Основен ремонт на водопровод и пътна част на ул. „Симон Налбант“ и ул.„Петър Горанов“. Основен ремонт на ВиК мрежи на ул.“Хан Пресиян“, „Освобождение“, ул. „Радецки“, ул. „Родопа“, ул. „Иван Цвеев“, ул.„Орешака“.

Срок: 2024г. – за ул.„Симон Налбант“ и  ул.„Петър Горанов“.

2026г. – за ул “Хан Пресиян“, „Освобождение“, ул. „Радецки“, ул. „Родопа“, ул. „Иван Цвеев“, ул.„Орешака“.

Очаквани резултати: Основен ремонт на улици в гр.Пещера.

Дейност 2.4. Благоустрояване на район„Изгрев“.

Срок: 2024г.

Очаквани резултати: Реновирани пространства в район„Изгрев“.

Дейност2.5. Изграждане на Многофункционална спортна зала в гр.Пещера.  Изграждане на плувен басейн с прилежаща инфраструктура.

Срок: 2024г. – 2025г.

Очаквани резултати: Изградена нова спортна инфраструктура.

Дейност 2.6.Изграждане на Младежки център - средище за младежки дейности, разработване на интересни идеи и инициативи.

Срок: 2024г. – 2025г. изграждане на Младежки център.

През 2025г. – 2027г. – функциониранена центъра.

Очаквани резултати: Функциониране на Младежки център - средище за младежки дейности.

Дейност 2.7.Подмяна на довеждащия водопровод от каптаж „Новомахленски“ до утаител.

Срок: 2025г.

Очаквани резултати: Подмяна на довеждащия водопровод от каптаж „Новомахленски“ до утаител.

Дейност 2.8. Ремонт и реконструкция на общински път Радилово-Капитан Димитриево.

Срок: 2026г.

Очаквани резултати: Извършени ремонт и реконструкция на общински път Радилово-Капитан Димитриево.

Дейност 2.9.  Преасфалтиране на улици в лошо състояние.

Срок: постоянен.

Очаквани резултати: Обновени улици в населените места.

Дейност 2.10. Ремонт и обновяване на улици в селата Радилово и Капитан Димитриево.

Срок: постоянен.

Очаквани резултати: Обновени улици в селата Радилово и Капитан Димитриево

Дейност 2.11.  Междуобщинско сътрудничество за повече инициативи и инвестиции в сферата на транспорта, логистика,  конкурентни производства и развитие на споделени услуги.

Срок:  2023-2027г.

Очаквани резултати: Създадени нови междуобщински сътрудничества за инвестиции и нови инициативи.

Дейност 2.12.Реализиране на интегрирани териториални инвестиции.

Срок: 2023-2027г.

Очаквани резултати: Изпълнение на проекти за интегрирани териториални инвестиции

Дейност 2.13.Изпълнение на Стратегията за местно развитие - инструмент за развитие на региона Пещера-Брацигово.

Срок: 2023-2027г.

Очаквани резултати: Финансирани проекти в изпълнение на Стратегия за местно развитие.

Дейност 2.14.Разработване на програма за обмен на практики с побратимените градове.

Срок: 2025г.

Очаквани резултати: Програма за обмен на практики с побратимени градове.

Дейност 2.15.Изпълнение на мерки за адаптиране към изменението на климата и управление на риска от наводнения.

Срок: 2023-2027г.

Очаквани резултати: Изпълнение на проекти с мерки за адаптиране към изменението на климата и управление на риска от наводнения.

ПРИОРИТЕТ 3 ЕКОЛОГИЯ, ГРАДСКА СРЕДА И НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Дейност 3.1. Постигане на модерна визия на градския парк и други паркови пространства, за да запазят привлекателността си  на  места за отдих, спорт и културни прояви.

Срок: 2023-2027г.

Очаквани резултати:Модерна визия на градската среда.

Дейност 3.2. Подмяна на уличното осветление със светодиодно (LED) - технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на Община Пещера.

Срок: 2024г.

Очаквани резултати: Технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на Община Пещера.

Дейност 3.3.Продължаване на дейностите по гарантиране на безопасността на движение в града и селата, чрез оптимизиране на организацията на движение, изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, подобряване на знаковото стопанство и др.

Срок: 2023-2027г.

Очаквани резултати:Непрекъснато наблюдение на знаковото стопанство, изпълнение на дейностите по гарантиране на безопасността на движение в града и селата чрез дейността на Общинската комисия за безопасност на движение по пътищата.

Дейност 3.4.  Благоустрояване на междублокови пространства.

Срок: 2024-2027г.

Очаквани резултати: Благоустроени междублокови пространства

Дейност 3.5. Изпълнение на мерки за енергийно обновяване на жилищни сгради в гр.Пещера.

Срок: 2024-2025г.

Очаквани резултати: Енергийно обновени жилищни сгради в гр.Пещера.

Дейност 3.6.Изграждане на открит параклис в с.Свети Консатнтин. Възстановяване на параклис „Света Марина“.

Срок: 2024г. – 2025г.

Очаквани резултати: Изграждане на открит параклис в с.Свети Консатнтин. Възстановяване на параклис „Света Марина“.

Дейност 3.7. Развитие на транспортната свързаност със съседни областни центрове – Пазарджик и Пловдив. 

Срок: 2023-2027г.

Очаквани резултати:Осигуряване на транспортна свързаност със съседни областни центрове.

Дейност 3.8.  Изготвяне и въвеждане на Генерален план за организацията на движението. Изграждане на велоалея.

Срок: 2024г.

Очаквани резултати: Изготвен Генерален план за организацията на движението с въведени мерки. Изградена велоалея.

Дейност 3.9.Провеждане на устойчиви политики за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата с изпълнение на проект за повишаване капацитета на общините Пещера, Садово, Батак и Стрелча.

Срок: 2024г.

Очаквани резултати: Повишен капацитета на общините Пещера, Садово, Батак и Стрелча.

Дейност 3.10.Изпълнение на проект за извършване на целеви дейности за повишаване осведомеността за енергийна бедност през летния сезон, чиято цел е да се стимулира понижение на енергийното потребление по време на летния сезон. 

Срок: 2023-2024г.

Очаквани резултати: Обучени домакинства и такива, които участват в проектните дейности – общо 500.

Дейност 3.11.Организиране на информационни и разяснителни кампании за повишаване осведомеността на населението за управлението на отпадъците.

Срок: 2024-2027г.

Очаквани резултати: Повишена осведоменост на населението за управлението на отпадъците.

Дейност 3.12.Повишаване дела на разделното събраните отпадъци от количеството смесени битови отпадъци при източника на генериране.

Срок: 2023-2027г.

Очаквани резултати: Повишен дял на разделното събраните отпадъци от бита.

Дейност 3.13.Оптимизиране на сметосъбирането и сметоизвозването. Поддържане на чистота на обществените места, зацветяване и озеленяване на зелени площи. Непрекъснато обновяване на автопарка на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“.

Срок: постоянен.

Очаквани резултати: Поддържане на чистота на обществени места, зацветяване и озеленяване на зелени площи. Оптимизиране на сметосъбирането и сметоизвозването.

Дейност 3.14.  Изграждане  на общински приют за изпълнение на мерки за овладяване популацията на безстопанствени кучета.

Срок: 2024г.

Очаквани резултати: Изграден общински приют за изпълнение на мерки за овладяване популацията на безстопанствени кучета.

Дейност  3.15.  Продължаване на активното подпомагане на земеделските производители и животновъди, чрез отдаване под аренда или наем на земи от общинския поземлен фонд.

Срок: постоянен.

Очаквани резултати: Брой подкрепени земеделски производители.

Дейност 3.16.Запазване качеството на атмосферния въздух – картотекиране на съществуващата растителност.

Срок: постоянен.

Очаквани резултати: Картотекиране на съществуващата декоративна растителност.

Дейност 3.17. Укрепване на идентифицираните свлачища.

Срок: постоянен

Очаквани резултати: Брой укрепени свлачища.

ПРИОРИТЕТ 4: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ

Дейност 4.1.Продължаване на модела за предоставяне на грижи в домашна среда на възрастни хора и хора с увреждания.

Срок: 2023-2027г.

Очаквани резултати: Предоставяне на грижи в домашна среда на възрастни хора и хора с увреждания.

Дейност 4.2. Изпълнение на  правомощия и задължения по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ от Община Пещера чрез изпълнение на функции по административно обслужване на ползватели на социални услуги.

Срок: 2023-2027г.

Очаквани резултати: Административно обслужване на ползватели на социални услуги.

Дейност 4.3.Продължаване предоставянето на социалната услуга „топъл обяд“ – ежедневно предоставяне на топъл обяд на 400 уязвими жители, които живеят в крайна бедност, социална изолация, бедност и в затруднение сами да осигурят прехраната си.

Срок: 2025г.

Очаквани резултати: Ежедневно предоставяне на топъл обяд на 400 уязвими жители, които живеят в крайна бедност, социална изолация, бедност и в затруднение сами да осигурят прехраната си.

Дейност 4.4.Закупуване на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж в гр. Пещера.

Срок: 2023г.

Очаквани резултати: Закупен е нов лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж в гр. Пещера.

Дейност 4.5.Надграждане на дейността за подкрепа на децата с изявени дарби.

Срок: 2023 – 2027г.

Очаквани резултати: Оказана подкрепа на деца с изявени дарби.

Дейност 4.6. Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в община Пещера.

Срок: 2023 – 2027г.

Очаквани резултати: Въведени интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване.

Дейност 4.7.Осигуряване на трудова заетост на жители на общината в уязвимо социално положение и  неравнопоставени на пазара на труда.

Срок: 2023 – 2027г.

Очаквани резултати: Осигурена трудова заетост на жители на общината в уязвимо социално положение и  неравнопоставени на пазара на труда.

Дейност 4.8.Непрекъснато развитие и надграждане на качеството на социалните услуги, предоставяни от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Домашен социален патронаж, Асистентска подкрепа и  Механизъм „Лична помощ“.

Срок: 2023 – 2027г.

Очаквани резултати: Предоставяне на качествени социални услуги за жителите на община Пещера.

Дейност 4.9.Разкриване на Общностен център за ранно детско развитие - информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и развиване на умения,  мобилна превантивна общностна работа,  с капацитет 70 потребители.

Срок: 2023г.-2027г.

Очаквани резултати: Разкрит Общностен център. Предоставяне на социални услуги от консултативен тип за деца и семейства.

Дейност 4.10. Продължаване изпълнението на услугата детска кухня за деца от 6-месечна възраст до 2 години.

Срок: 2023г. – 2027г.

Очаквани резултати: Оказана подкрепа на семейства с деца от 6-месечна възраст до 2 години.

Дейност 4.11.Разширяване кръга на социалните услуги с изграждане и функциониране на:

-        Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства – 1 брой, с капацитет 20 потребители;

-        Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания – 3 броя, всяка с капацитет 30 потребители – общо 90 потребители;

-        Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания – 1 брой, с капацитет 40 потребители;

-        Интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи – 1 брой, с капацитет 10 потребители;

-        Интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи – 2 броя, един с капацитет 9 потребители и един с капацитет 8 потребители – общо 17 потребители.

-        Увеличаване капацитета на Кризисен център за пълнолетни лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик – от 12 потребители на 20 потребители;

-        Създаване на Комплекс за социални услуги в общността, с предоставяне на общностни и специализирани услуги.

-        Разкриване на Общностен център за деца и семейства – делегирана от държавата дейност.

Срок: 2024 - 2027г.

Очаквани резултати: Разкриване на 6 нови социални услуги.

Дейност 4.12. Изпълнение на проекти за споделяне на добри практики за младежка заетост и повишаване компетенциите на младежите.

Срок: 2023 - 2027г.

Очаквани резултати: Брой изпълнени проекти, брой младежи с осигурена заетост и повишени  компетенции.

ПРИОРИТЕТ 5:  ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Дейност 5.1.Създаване на модерна и съвременна образователна инфраструктура.

Срок: 2023-2027г.

Очаквани резултати: Своевременно отстраняване на възникнали проблеми по материалната база на училища и детски градини. Изпълнени проекти за подобряване и осъвременяване на наличната образователна инфраструктура.

Дейност 5.2.Широко използване на информационни и комуникационни технологии в професионалното обучение.

Срок: 2024-2027г.

Очаквани резултати: Осигурена възможност за достъп на всички ученици от паралелките с професионална насоченост до използване на съвременни информационни технологии, във всички институции с професионални или профилирани паралелки, чрез които да се осигури ефективно професионално обучение.

Дейност 5.3.  Привличане и подкрепа на млади учители в професионалното образование; осигуряване на висококачествени услуги по кариерно ориентиране и разширяване на достъпа до пазара на труда и разработване на система за проследяване на реализацията на завършващите.

Срок: 2024-2027г.

Очаквани резултати: Привлечени млади учители за работа в професионалните училища в общината. Налична възможност за допълнителна квалификация в областта на професионалното образование на млади преподаватели, в институциите в община Пещера. Организирани форуми по професионално ориентиране от страна на ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев”, ОУ,,Любен Каравелов” и  СУ,,Св.Климент Охридски”, съвместно с  общинска администрация и работодатели, осигуряващи дуално обучение, за успешно развитие  на пазара на труда в общината. Съобразно разпоредбите на МОН, разработена система за проследяване на професионалната реализация на завършилите професионално обучение в общината.

Дейност 5.4. Модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки и достъпна среда в училищните сгради на Средно училище „Св. Климент Охридски“, Обединено училище „Любен Каравелов“, Професионална гимназия за хранително-вкусови технологии „Ат. Ченгелев“ и детска градина „Изгрев“.

Срок: 2024г.-2025г. – за Средно училище „Св. Климент Охридски“, Обединено училище „Любен Каравелов“;

2025г.- 2026г. – за Професионална гимназия за хранително-вкусови технологии „Ат. Ченгелев“ и детска градина „Изгрев“.

Очаквани резултати: Модернизирана образователна инфраструктура с въведени енергоспестяващи мерки и достъпна среда.

Дейност 5.5.Провеждане на квалификационни курсове на педагогическите специалисти на общинско ниво, включително и за преподаване на интегрирани уроци, преподаване в STEM среда и други.

Срок: 2024-2027г., според потребностите на образователните институции;

Очаквани резултати: Организирани квалификационни курсове за педагогически специалисти от училища, детски градини и ЦПЛР-ОДК по актуални теми в областта на образованието.

Дейност 5.6.Изграждане на STEM кабинети във всички училища.

Срок: 2024-2027г.-съобразно сроковете на МОН

Очаквани резултати: В изпълнение на дейностите по Плана за възстановяване и устойчивост към МОН, изградениSTEM кабинети във всички училища в община Пещера.

Дейност 5.7.Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата от детските градини, като се прилага диференцирана грижа и подход, съобразени с възрастовите и социалните промени, превенция на образователни и когнитивни затруднения, навременно систематизиране на налична информация, за да се прилагат политики на организиран образователен процес.

Срок: ежегодно за периода 2024-2027г. 

Очаквани резултати: Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на всички постъпващи деца в детските градини на общината за избор на правилен, индивидуален подход за обща и/или допълнителна подкрепа на личностно развитие на всяко дете. Ежегодно систематизиране на информацията от оценяването от директорите на всички детски градини.

Дейност 5.8.Продължаване на политиката за подкрепа на училищата и детските градини.

Срок: постоянен

Очаквани резултати:Осигурени условия за провеждане на ефективен образователен процес във всички образователни институции. Подкрепа за обхват на всички деца и ученици подлежащи на задължителна предучилищна и училищна подготовка. Поддържане в отлично състояние на материално – техническата инфраструктура на институциите. Осигурено здравно обслужване на децата и учениците. Осигурен безплатен транспорт на пътуващите ученици и учители. Осигурени условия за детско и ученическо хранене, отдих и спорт. Осигурена финансова подкрепа на делегираните от държавата дейности и на местните дейности по образование, други дейности съобразно изискванията на ЗПУО.

Дейност 5.9.Създаване на родителски клубове за развитие на социални умения за родителство, грижа, възпитание и укрепване на ценностите. Родителите – партньори в грижата за децата. 

Срок: ежегодно, 2024-2027г.  

Очаквани резултати:Участие на родителите на всички деца и ученици в дейността на детските градини и училищата. Включване на родителите в обучения и дейности на клубовете по интереси към образователните институциите в общината. Участие на родители в обществените съвети на училищата и детските градини. Създаване на родителски клубове за развитие на социални умения за родителство, грижа, възпитание, които да подпомагат дейностите за приобщаване на децата към детските градини и училищата.

Дейност 5.10. Предоставяне на безплатна рехабилитация на комуникативните нарушения от специалисти (логопеди) във всички детски градини.

Срок:постоянен

Очаквани резултати:Продължаване на дейността на ЦПЛР-ОДК гр.Пещера по обследване и обхващане на всички деца и ученици с комуникативни нарушения. Предоставяне на безплатна рехабилитация от логопеди и ресурсни учители.

Дейност 5.11.Подкрепа и приобщаване за родителите на децата със специални образователни потребности, деца/ученици в риск и деца/ученици с хронични заболявания - организиране на дейности, тържества и спортни празници.

Срок: постоянен

Очаквани резултати: Оказана подкрепа на родители на деца със специални образователни потребности, деца/ученици в риск и деца/ученици с хронични заболявания от страна на детските градини, училищата и ЦПЛР-ОДК гр.Пещера. Приобщаване на родителите към дейностите на клубовете по интереси, към спортни и културни събития организирани на общинско и училищно ниво, в които да участват заедно с техните деца.

Дейност 5.12.Продължаване и непрекъснато усъвършенстване на общинската нормативна уредба в областта на образованието.

Срок: постоянен

Очаквани резултати: Бързо обновяване и усъвършенстване на общинската нормативна уредба за привеждане в съответствие с настъпили промени в законите и наредбите в областта на образованието.

Дейност 5.13. Превенция на отпадането от училище и реинтеграция на отпадналите ученици.

Срок:постоянен

Очаквани резултати: Участие на екипа на община Пещера в обходи по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Съставяне на АУАН на родители, чиито деца, подлежащи на задължително обучение, но не посещават училище или детска градина. Оказване на съдействие на директорите на институции за организиране на съвместни дейности с Дирекция ,,Социално подпомогане” и РУ на МВР за превенция на отпадането и обратна реинтеграция на отпаднали деца, срещи с родители на деца в риск от отпадане.  

ПРИОРИТЕТ 6:  КУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ

Дейност 6.1. Подкрепа на младите творци – писатели, композитори, хореографи, художници и др. да покажат творчеството си.

Срок: 2023г. – 2027г.

Очаквани резултати: Подкрепени млади творци от община Пещера.

Дейност 6.2.Актуализация на списъка на архитектурните паметници на културата в община Пещера.

Срок: 2024г.

Очаквани резултати: Актуализиран списък на архитектурните паметници на културата в община Пещера.

Дейност 6.3.Изграждане на парк „Неолитни жилища от селищна могила в с.Капитан Димитриево“.

Срок: 2025-2027г.

Очаквани резултати: Изграден нов обект, представящ културно-историческото наследство на общината.

Дейност 6.4.Изработване на туристически бранд „Дестинация: Пещера“.

Срок: 2025г.

Очаквани резултати: Изработен туристически бранд „Дестинация: Пещера“.

Дейност 6.5.Устойчива подкрепа, включително и финансова, за развитието на масовия детско-юношески спорт в различните възрастови групи.

Срок: постоянен.

Очаквани резултати: Осигурена устойчива подкрепа за развитието на масовия детско-юношески спорт в различните възрастови групи.

Дейност 6.6. Изграждане на нови детски площадки. Реновиране на съществуващата спортна площадка на ул. „Георги Димитров“.

Срок: 2024-2027г.

Очаквани резултати: Изградени нови детски площадки. Реновирана съществуваща спортна площадка на ул. „Георги Димитров“.

Дейност 6.7.Създаване на туристически информационен център /предприятие/, където ще бъдат изработени туристически маршрути в общината – за еднодневен и двудневен престой, в пряка връзка с хотелиерите и музея.

Срок: 2026г.

Очаквани резултати: Създаден туристически информационен център /предприятие/ за  туристически маршрути в общината – за еднодневен и двудневен престой, в пряка връзка с хотелиерите и музея.

Дейност 6.8.Изграждане на аткрактивни екопътеки и осигурени подготвени водачи за тях, които да запознаят туристите с най-красивата част от природата и историята на община Пещера.

Срок: 2024-2027г.

Очаквани резултати: Изградени аткрактивни екопътеки и осигурени подготвени водачи за тях.

Дейност 6.9. Издаване на туристически пътеводител на община Пещера.

Срок: 2026г.

Очаквани резултати: Издаден туристически пътеводител на община Пещера.

Програмата за управление на община Пещера за мандат 2023-2027г. е приета с Решение №22/25.01.2024 год. на Общински съвет – Пещера.   

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069