Неделя, 21 Юли 2024
Вие сте тук: Начало О Б Я В Л Е Н И Е - ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 sabor jpg

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

О Б Я В Л Е Н И Е - ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 27 Май 2024г. 00:00ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ

За определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Пещера

Мотиви за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътницина територията на Община Пещера

1. Причини, които налагат приемането:

Съгласно чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози /предишна ал. 4 - ДВ., бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г./ Общинския съвет трябва да приеме минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, които да са валидни за територията на Община Пещера. С Решение № 593, взето на заседание с Протокол № 57 от 27.07.2023г., Общински съвет – Пещера, определи минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Пещера, както следва:

- за максимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,30 лв.;

- за максимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.

- за минимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 0,80 лв.;

- за минимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 0,90 лв.

В Общинска администрация – гр. Пещера е получено писмо с вх № 94Л-509-1/16.05.2024г. от таксиметровите шофьори, работещи на територията на Общината, с което правят предложение, да бъдат актуализирани минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за Община Пещера. Предвид реалните икономически условия, в които таксиметровият бранш осъществява своята дейност, кактои увеличението на цените на горивата, предлагаме  минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници да бъдат, както следва:

- за максимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.;

- за максимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 2,00 лв.

- за минимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,00 лв.;

- за минимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.

2. Целите, които се поставят: Прилагане на нормативната уредба

3.Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: За прилагането на така предложените изменения и допълнения не са необходими допълнителни финансови средства.

4.Очаквани резултати от прилагането:

Подобряване на услугата.

5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за изменение и допълнение е нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение наНаредбата заопределянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и на e-mail:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.  или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17, както следва:

Проект на Решение на Общински съвет гр. Пещера

Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Пещера

Общински съвет гр. Пещера, след като разгледа докладната записка на Кмета на Община Пещера, становищата на постоянните комисии, във връзка с чл. 24а, ал. 11 и ал.12 от ЗАвП, на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след станалите разисквания

РЕШИ:

Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Пещера, както следва:

Максимални цени за таксиметров превоз на пътници, както следва:

- за максимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.;

- за максимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 2,00 лв.

Минимални цени за таксиметров превоз на пътници, както следва:

- за минимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,00 лв.;

- за минимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069