Неделя, 21 Юли 2024
Вие сте тук: Начало
ОДОБРЕН ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН Печат Е-поща
ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ОБЩ.СОБСТВЕНОСТ - Общ Устройствен План


ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН


ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ


 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ОБЩА СТРУКТУРА И БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ.ПЕЩЕРА1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ОБЩА СТРУКТУРА И БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ.ПЕЩЕРА


2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ПИСМО ОТ МАИН


2.1. АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ2.2. АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ - КООРДИНАТИ2.3. SHAPE3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ПИСМО ОТ НИНКН3.1. ПИСМО МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА3.2. ПИСМО МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА3.3. ПИСМО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ3.4. СПИСЪК НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ОБЩ СПИСЪК НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В ОБЩ ПЕЩЕРА5. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 -ПИСМО ИЗХ 08-00-1422/19.12.2065.1. ПИСМО АНЕГНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА6. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - СПИСЪК НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ОПАСНИ ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ ПЕЩЕРА7. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - РЕГИСТЪР НА СВЛАЧИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ ПЕЩЕРА8. ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДАТЕНИ ЗА ОПОЛЗАТВОРЯВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ ПЕЩЕРА9. ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - РЕГИСТЪР НА БАЗОВИТЕ СТАНЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ ПЕЩЕРА10.ПРИЛОЖЕНИЕ 10 - РЕГИСТЪР НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯРА НА ОБЩ ПЕЩЕРА11.ПРИЛОЖЕНИЕ 11 - ЦЕЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЪВ ВРЪЗКА С РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ И ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ11.1. - ЦЕЛИ ЗА ОПАЗВАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА11.2. - ЦЕЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА11.3. - ИЗЛЮЧЕНИЯ ИТ ЦЕЛИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ДОБРО ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПО ЧЛ.4 ОТ РДВ ПО ПОВЪРХНОСТНИТЕ11.4. - ПРОВЕРКА ЗА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПО ЧЛ.4(7) ОТ РДВ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИ ВКЛЮЧЕНИ В ПУРН НА ИБР11.5. - ЦЕЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА11.6. - ЦЕЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ В ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ

 

СХЕМИ


1. ОПОРЕН ПЛАН гр.ПЕЩЕРА А0-5_BR


1.1. ОПОРЕН ПЛАН ОБЩИНА ПЕЩЕРА


2. ОПОРЕН ПЛАН НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО


3. СХЕМА ОБЩИНА ПЕЩЕРА - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ


3.1. СХЕМА НА ГР.ПЕЩЕРЕА - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ


3.2. СХЕМА С.КАПИТАН ДИМИТРИЕВО - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ


3.3. СХЕМА С.РАДИЛОВО - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ


3.4. СХЕМА С.СВЕТИ КОНСТАНТИН  - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ


4. СХЕМА НА ТРАНСПОРТНАТА МРЕЖА - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ


5. СХЕМА НА ЕЛЕКТРОПРОВОД, ГАЗОПРОВОД, ЕЛЕКТРОННИ, СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ


6. СХЕМА ВИК МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ


7. СХЕМА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА


8. СПЕЦИАЛИЗИРАНА СХЕМА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО


9. СХЕМА НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА И ЛАНШАФТНОТО УСТРОЙСТВО


10. СХЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ВРЪЗКИТЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТУРИСТИЧЕ3СКИ И КУЛТУРНИ КОРИДОРИ


 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069