Вторник, 16 Юли 2024
Вие сте тук: Начало е-Община Електронни услуги
Електронни услуги Печат Е-поща
Общинска Администрация - e-Община

 КЛИП ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ 

 

За да ползвате услугата е необходимо да използвате един от следните начини за идентификация:

   Квалифициран електронен подпис - КЕП;
   Мобилен КЕП "Борика";
   Мобилен КЕП "Евротръст";
   ПИК на НАП;
   ПИК на НОИ;

   При електронна автентикация с квалифициран електронен подпис е необходимо същия да съдържа информация за ЕГН на автора на подписа, в съответствие с § 1, т.22 от допълнителните разпоредби на      Закона за електронното управление при условията на § 5 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните адм. услуги.

   Връзката между ниво на осигуреност на е-услугата и средството за е-идентификация е както следва:
   • Ниво на осигуреност „високо“ - средство за идентификация КЕП;
   • Ниво на осигуреност „значително“ - средство за идентификация ПИК на НАП, ПИК на НОИ, УКД на НЗОК, за което е въведена допълнителна еднократна парола (втори фактор) за автентикация;
   • Ниво на осигуреност „ниско“ - средство за идентификация ПИК на НАП, ПИК на НОИ, УКД на НЗОК.

 

Помощни видеоматериали за заявяване на ЕАУ

Вход в "Моето пространство" с Мобилен КЕП Евротръст

Вход в "Моето пространство" с Мобилен КЕП Борика

"Моето пространство" през мобилно устройство

Регистрация в "Моето пространство" на Egov.bg на физическо лице

Как да използваме електронни административни услуги

Инструкция за регистрация на юридическо лице в Системата за сигурно е-връчване (ССЕВ)

Как се извършват плащания за електронни услуги през "Моето пространство" на Egov.bg

Раздел УРИ Услуга Ниво на предоставяне на ЕАУ Ниво на осигуреност
Гражданска регистрация и актосъставяне 1 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес Ниво IV високо
2 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние Ниво IV високо
3 2016 Издаване на удостоверение за наследници Ниво IV високо
4 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина Ниво IV високо
5 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението Ниво III високо
6 2033 Възстановяване или промяна на име Ниво III високо
7 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път Ниво IV значително
8 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки Ниво IV високо
9 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат Ниво IV високо
10 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) Ниво IV високо
11 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. Ниво IV високо
12 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи Ниво I високо
13 2053 Припознаване на дете Ниво I високо
14 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година Ниво IV високо
15 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца Ниво IV високо
16 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители Ниво IV високо
17 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България Ниво IV високо
18 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца Ниво IV високо
19 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат Ниво IV високо
20 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес Ниво III високо
21 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина Ниво I високо
22 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена Ниво IV високо
23 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година Ниво IV високо
24 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес Ниво I високо
25 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение Ниво IV високо
26 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение Ниво IV високо
27 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина Ниво I високо
28 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес Ниво IV високо
29 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние Ниво II високо
30 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението Ниво III високо
31 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство Ниво I високо
32 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) Ниво IV високо
Зелена система 33 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар   ниско
34 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение Ниво IV ниско
35 2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност Ниво III ниско
36 2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени... Ниво III значително
37 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии Ниво III значително
Избори 38 3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес   ниско
39 3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия   ниско
40 3305 Вписване в избирателния списък   високо
41 3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък   високо
42 3307 Изключване от Списъка на заличените лица   високо
43 3308 Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната   високо
Кадастър 44 2099 Справки (устни и писмени) от кадастралните планове и разписните списъци към тях Ниво I ниско
45 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър Ниво IV значително
46 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство Ниво IV значително
47 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план Ниво IV високо
Контрол по строителството 48 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата... Ниво III ниско
49 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен... Ниво IV значително
50 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве   значително
Местни данъци и такси 51 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси Ниво IV високо
52 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък Ниво IV високо
53 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни Ниво IV високо
54 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство Ниво III високо
55 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация Ниво IV високо
56 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина Ниво IV високо
57 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства Ниво IV високо
58 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж Ниво IV високо
59 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване Ниво IV високо
60 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения Ниво IV високо
61 9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти   значително
62 9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил - не повече от 3,5 тона   значително
63 9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона   значително
64 9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство   значително
65 9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство   значително
66 9406 Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти - груб строеж   значително
67 9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение   значително
68 9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества   значително
69 9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата   значително
70 9410 Декларация по чл. 71 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване   значително
71 9411 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ   значително
72 9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък   значително
73 9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК   значително
74 9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници   значително
75 9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък   значително
76 9416 Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания   високо
77 9418 Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежание на куче   високо
Общинска собственост 78 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен... Ниво IV значително
79 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти Ниво IV значително
80 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост   Съществено
81 2059 Издаване на заповед за изземване на имот Ниво III значително
82 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост Ниво IV значително
83 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти Ниво III значително
84 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост Ниво IV значително
85 2105 Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение Ниво IV значително
86 2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове Ниво II значително
87 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка Ниво II високо
Правни и административно-технически услуги 88 1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган Ниво I високо
89 2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията   Съществено
90 920001 Уведомление от нотариусите за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства Ниво I високо
Реклама 91 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи Ниво IV ниско
Селско стопанство и екология 92 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд Ниво III ниско
93 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения Ниво III ниско
94 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии   ниско
95 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения   високо
96 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи Ниво III ниско
97 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци Ниво III ниско
98 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър Ниво IV ниско
Транспорт 99 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при... Ниво II значително
100 2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в... Ниво IV значително
101 2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица   Съществено
Търговия, туризъм, транспорт 102 357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по...   високо
103 594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници   високо
104 1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но...   високо
105 2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице. Ниво III високо
106 2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон   Съществено
107 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства Ниво I ниско
108 2047 Категоризация на места за настаняване Ниво III високо
109 2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта. Ниво IV високо
110 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите   високо
111 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга Ниво II ниско
112 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение Ниво III високо
113 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект Ниво III високо
114 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект Ниво IV значително
115 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници   значително
116 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта   ниско
117 3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости   високо
118 3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници   високо
119 3167 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници   високо
120 3199 Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти   високо
Услуги предоставяни от всички администрации 121 2 Предоставяне на достъп до обществена информация Ниво IV  
122 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) Ниво III високо
123 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) Ниво III високо
Устройство на територията 124 1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план Ниво IV значително
125 1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти   значително
126 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво... Ниво IV значително
127 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за... Ниво II значително
128 1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии Ниво III високо
129 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове Ниво IV високо
130 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните... Ниво IV високо
131 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през... Ниво IV значително
132 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти Ниво IV значително
133 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти Ниво III значително
134 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени Ниво II значително
135 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива Ниво IV значително
136 2027 Издаване на скици за недвижими имоти Ниво IV значително
137 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата... Ниво IV високо
138 2054 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж Ниво III значително
139 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове Ниво IV високо
140 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект Ниво IV високо
141 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете... Ниво III високо
142 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи Ниво IV значително
143 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот Ниво IV значително
144 2083 Издаване на виза за проектиране Ниво IV високо
145 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж Ниво IV значително
146 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във... Ниво IV високо
147 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми Ниво I значително
148 2112 Издаване на разрешение за строеж Ниво IV значително
149 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока Ниво IV значително
150 2115 Одобряване изменението на кадастрален план Ниво IV високо
151 2117 Одобряване на подробен устройствен план Ниво IV високо
152 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти   значително
153 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях Ниво III значително
154 2518 Изменение на план на новообразувани имоти   високо
155 2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет Ниво I ниско

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069